Gà đẻ công nghiệp

Japfa Brown

Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Mức chất lượng
1 Số tuần đẻ tuần 62
2 Sản lượng trứng/mái/số tuần đẻ quả 349
3 Khối lượng trứng bình quân (min, max) g/ quả 63 - 65
4 Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng (min, max) kg 2,2 - 2,3
5 Tỷ lệ chết, loại/ tháng % 0,42