Gà ta thả vườn

 • KING 303

  KING 303

  Giống gà lai thả vườn hướng thịt KING 303

 • KING 503

  KING 503

  Gà lai thả vườn hướng thịt.

 • QUEEN 404

  QUEEN 404

  Giống gà lông màu hướng thịt QUEEN 404