Gà siêu thịt

Japfa 202

Chỉ tiêu kỹ thuật và mức chất lượng công bố:

Chỉ tiêu Đơn vị tính Mức chất lượng
1 Thời gian nuôi sống ngày 42
2 Tỷ lệ nuôi sống % 96
3 Khối lượng trung bình lúc xuất bán (min, max) kg 2,7 - 2,8
4 Tiêu tốn thức ăn /kg tăng trọng (min, max) kg 1,7 - 1,7
 
Giai đoạn gà 14 ngày tuổi
14-ngay
 
Giai đoạn gà 21 ngày tuổi
21-ngay
 
Giai đoạn gà 30 ngày tuổi
30-ngay