Thức ăn chăn nuôi

  • COMFEED 210

    COMFEED 210

    Thức ăn đậm đặc cho gà thịt thương phẩm từ 1 ngày tuổi - xuất chuồng

  • COMFEED 230

    COMFEED 230

    Thức ăn đậm đặc cho gà đẻ 19 tuần tuổi - loại thải

  • COMFEED 231

    COMFEED 231

    Thức ăn đậm đặc cho gà hậu bị từ 5 tuần - 18 tuần tuổi

  • COMFEED 461

    COMFEED 461

    Thức ăn hỗn hợp cho cút hậu bị 1 ngày – 21 ngày tuổi

  • COMFEED 462

    COMFEED 462

    Thức ăn hỗn hợp cho cút đẻ

  • COMFEED 602

    COMFEED 602

    Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 15kg - 35kg

  • COMFEED 602S

    COMFEED 602S

    Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt siêu nạc từ 12 kg - 35 kg

  • COMFEED 610

    COMFEED 610

    Thức ăn hỗn hợp cho gà con siêu thịt 1 - 14 ngày tuổi

  • COMFEED 610HD

    COMFEED 610HD

    Thức ăn hỗn hợp cho gà con siêu thịt từ 1 - 10 ngày tuổi

  • COMFEED 611

    COMFEED 611

    Thức ăn hỗn hợp cho gà giò siêu thịt 15 - 28 ngày tuổi

  • COMFEED 611HD

    COMFEED 611HD

    Thức ăn hỗn hợp cho gà giò siêu thịt từ 11 ngày - 24 ngày tuổi

  • COMFEED 612

    COMFEED 612

    Thức ăn hỗn hợp cho gà siêu thịt 29 - 42 ngày tuổi

  • COMFEED 612HD

    COMFEED 612HD

    Thức ăn hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 25 - 35 ngày tuổi

  • COMFEED 613HD

    COMFEED 613HD

    Thức ăn hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 36 ngày tuổi - xuất chuồng

  • COMFEED 616

    COMFEED 616

    Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt thương phẩm 22 - 42 ngày tuổi

  • COMFEED 621

    COMFEED 621

    Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt lông màu 1 - 28 ngày tuổi

  • COMFEED 622

    COMFEED 622

    Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt lông màu 28 - 42 ngày tuổi

  • COMFEED 622X

    COMFEED 622X

    Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt lông màu 21 - 42 ngày tuổi

  • COMFEED 623

    COMFEED 623

    Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt lông màu 42 ngày - xuất chuồng

  • COMFEED 630

    COMFEED 630

    Thức ăn hỗn hợp cho gà hậu bị 1 ngày - 8 tuần tuổi