Thức ăn cho gà

 • COMFEED 210

  COMFEED 210

  Thức ăn đậm đặc dạng bột cho gà thịt thương phẩm từ 01 ngày- xuất chuồng

 • COMFEED 230

  COMFEED 230

  Thức ăn đậm đặc dạng bột cho gà đẻ từ 19 tuần tuổi đến loại thải

 • COMFEED 231

  COMFEED 231

  Thức ăn đậm đặc dạng bột cho gà hậu bị từ 5 đến 18 tuần tuổi.

 • COMFEED 610

  COMFEED 610

  Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà con siêu thịt từ 1-14 ngày tuổi

 • COMFEED 611

  COMFEED 611

  Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà giò siêu thịt từ 15-28 ngày tuổi

 • COMFEED 612

  COMFEED 612

  Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà siêu thịt từ 29-42 ngày tuổi

 • COMFEED 616

  COMFEED 616

  Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà thịt thương phẩm từ 22-42 ngày tuổi

 • COMFEED 621

  COMFEED 621

  Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà thịt lông màu từ 1-28 ngày tuổi

 • COMFEED 622

  COMFEED 622

  Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà thịt lông màu từ 28-42 ngày tuổi

 • COMFEED 622X

  COMFEED 622X

  Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà thịt lông màu từ 21-42 ngày tuổi

 • COMFEED 623

  COMFEED 623

  Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà thịt lông màu từ 42 ngày tuổi đến xuất chuồng

 • COMFEED 630

  COMFEED 630

  Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà hậu bị từ 1 ngày đến 8 tuần tuổi.

 • COMFEED 631

  COMFEED 631

  Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà hậu bị từ 8 đến 12 tuần tuổi.

 • COMFEED 632

  COMFEED 632

  Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà hậu bị từ 12 đến 18 tuần tuổi.

 • COMFEED 633

  COMFEED 633

  Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà đẻ từ 18 đến 60 tuần tuổi

 • COMFEED 636

  COMFEED 636

  Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà đẻ từ 19 tuần tuổi đến loại thải