Đậm đặc

 • COMFEED 210

  COMFEED 210

  Thức ăn đậm đặc dạng bột cho gà thịt thương phẩm từ 01 ngày- xuất chuồng

 • COMFEED 230

  COMFEED 230

  Thức ăn đậm đặc dạng bột cho gà đẻ từ 19 tuần tuổi đến loại thải

 • COMFEED 231

  COMFEED 231

  Thức ăn đậm đặc dạng bột cho gà hậu bị từ 5 đến 18 tuần tuổi.