Đậm đặc

 • COMFEED 210

  COMFEED 210

  Thức ăn đậm đặc cho gà thịt thương phẩm từ 1 ngày tuổi - xuất chuồng

 • COMFEED 230

  COMFEED 230

  Thức ăn đậm đặc cho gà đẻ 19 tuần tuổi - loại thải

 • COMFEED 231

  COMFEED 231

  Thức ăn đậm đặc cho gà hậu bị từ 5 tuần - 18 tuần tuổi