• COMFEED 230

  COMFEED 230

  Thức ăn đậm đặc cho gà đẻ 19 tuần tuổi - loại thải

 • COMFEED 231

  COMFEED 231

  Thức ăn đậm đặc cho gà hậu bị từ 5 tuần - 18 tuần tuổi

 • COMFEED 630

  COMFEED 630

  Thức ăn hỗn hợp cho gà hậu bị 1 ngày - 8 tuần tuổi

 • COMFEED 631

  COMFEED 631

  Thức ăn hỗn hợp cho gà hậu bị 8 tuần - 12 tuần tuổi

 • COMFEED 632

  COMFEED 632

  Thức ăn hỗn hợp cho gà hậu bị 12 tuần - 18 tuần tuổi

 • COMFEED 633

  COMFEED 633

  Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ 18 tuần - 60 tuần tuổi

 • COMFEED 633S

  COMFEED 633S

  Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ 17 tuần - 20 tuần tuổi.

 • COMFEED 636

  COMFEED 636

  Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ 19 tuần tuổi - loại thải