• COMFEED 230

  COMFEED 230

  Thức ăn đậm đặc dạng bột cho gà đẻ từ 19 tuần tuổi đến loại thải

 • COMFEED 231

  COMFEED 231

  Thức ăn đậm đặc dạng bột cho gà hậu bị từ 5 đến 18 tuần tuổi.

 • COMFEED 630

  COMFEED 630

  Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà hậu bị từ 1 ngày đến 8 tuần tuổi.

 • COMFEED 631

  COMFEED 631

  Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà hậu bị từ 8 đến 12 tuần tuổi.

 • COMFEED 632

  COMFEED 632

  Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà hậu bị từ 12 đến 18 tuần tuổi.

 • COMFEED 633

  COMFEED 633

  Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà đẻ từ 18 đến 60 tuần tuổi

 • COMFEED 636

  COMFEED 636

  Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà đẻ từ 19 tuần tuổi đến loại thải