• COMFEED 621

  COMFEED 621

  Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt lông màu 1 - 28 ngày tuổi

 • COMFEED 622

  COMFEED 622

  Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt lông màu 28 - 42 ngày tuổi

 • COMFEED 622X

  COMFEED 622X

  Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt lông màu 21 - 42 ngày tuổi

 • COMFEED 623

  COMFEED 623

  Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt lông màu 42 ngày - xuất chuồng