• COMFEED 621

  COMFEED 621

  Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà thịt lông màu từ 1-28 ngày tuổi

 • COMFEED 622

  COMFEED 622

  Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà thịt lông màu từ 28-42 ngày tuổi

 • COMFEED 622X

  COMFEED 622X

  Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà thịt lông màu từ 21-42 ngày tuổi

 • COMFEED 623

  COMFEED 623

  Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà thịt lông màu từ 42 ngày tuổi đến xuất chuồng