• COMFEED 210

  COMFEED 210

  Thức ăn đậm đặc dạng bột cho gà thịt thương phẩm từ 01 ngày- xuất chuồng

 • COMFEED 610

  COMFEED 610

  Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà con siêu thịt từ 1-14 ngày tuổi

 • COMFEED 611

  COMFEED 611

  Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà giò siêu thịt từ 15-28 ngày tuổi

 • COMFEED 612

  COMFEED 612

  Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà siêu thịt từ 29-42 ngày tuổi

 • COMFEED 616

  COMFEED 616

  Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà thịt thương phẩm từ 22-42 ngày tuổi