• COMFEED 210

  COMFEED 210

  Thức ăn đậm đặc cho gà thịt thương phẩm từ 1 ngày tuổi - xuất chuồng

 • COMFEED 610

  COMFEED 610

  Thức ăn hỗn hợp cho gà con siêu thịt 1 - 14 ngày tuổi

 • COMFEED 610HD

  COMFEED 610HD

  Thức ăn hỗn hợp cho gà con siêu thịt từ 1 - 10 ngày tuổi

 • COMFEED 611

  COMFEED 611

  Thức ăn hỗn hợp cho gà giò siêu thịt 15 - 28 ngày tuổi

 • COMFEED 611HD

  COMFEED 611HD

  Thức ăn hỗn hợp cho gà giò siêu thịt từ 11 ngày - 24 ngày tuổi

 • COMFEED 612

  COMFEED 612

  Thức ăn hỗn hợp cho gà siêu thịt 29 - 42 ngày tuổi

 • COMFEED 612HD

  COMFEED 612HD

  Thức ăn hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 25 - 35 ngày tuổi

 • COMFEED 613HD

  COMFEED 613HD

  Thức ăn hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 36 ngày tuổi - xuất chuồng

 • COMFEED 616

  COMFEED 616

  Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt thương phẩm 22 - 42 ngày tuổi