• BONAFEED 9210

  BONAFEED 9210

  Thức ăn đậm đặc cho gà thịt từ 1 ngày tuổi - xuất chuồng

 • BONAFEED 9610

  BONAFEED 9610

  Thức ăn hỗn hợp cho gà con siêu thịt từ 1 - 14 ngày tuổi

 • BONAFEED 9611

  BONAFEED 9611

  Thức ăn hỗn hợp cho gà giò siêu thịt từ 15 - 28 ngày tuổi

 • BONAFEED 9612

  BONAFEED 9612

  Thức ăn hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 29 - 42 ngày tuổi

 • BONAFEED 9616

  BONAFEED 9616

  Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt thương phẩm từ 22 - 42 ngày tuổi