Thức ăn cho gà

 • JAVAFEED 10

  JAVAFEED 10

  Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt thương phẩm 1 - 21 ngày tuổi

 • JAVAFEED 11

  JAVAFEED 11

  Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt thương phẩm 22 - 42 ngày tuổi

 • JAVAFEED 12

  JAVAFEED 12

  Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt thương phẩm 42 ngày tuổi - xuất chuồng

 • JAVAFEED 30

  JAVAFEED 30

  Thức ăn hỗn hợp cho gà hậu bị 1 ngày - 8 tuần tuổi

 • JAVAFEED 31

  JAVAFEED 31

  Thức ăn hỗn hợp cho gà hậu bị 8 tuần - 18 tuần tuổi

 • JAVAFEED 33

  JAVAFEED 33

  Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ 18 tuần - 60 tuần tuổi

 • JAVAFEED 36

  JAVAFEED 36

  Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ bố mẹ 19 tuần tuổi đến loại thải