Thức ăn cho vịt

 • COMFEED 641

  COMFEED 641

  Thức ăn hỗn hợp cho vịt con 1 - 21 ngày tuổi

 • COMFEED 641S

  COMFEED 641S

  Thức ăn hỗn hợp cho vịt con cao sản 1 - 21 ngày tuổi

 • COMFEED 642

  COMFEED 642

  Thức ăn hỗn hợp cho vịt thịt 21 ngày tuổi - xuất chuồng

 • COMFEED 643

  COMFEED 643

  Thức ăn hỗn hợp cho vịt thịt 04 tuần trước khi xuất chuồng

 • COMFEED 644

  COMFEED 644

  Thức ăn hỗn hợp cho vịt đẻ giống bố mẹ

 • COMFEED 645

  COMFEED 645

  Thức ăn hỗn hợp cho vịt đẻ thương phẩm

 • COMFEED 645S

  COMFEED 645S

  Thức ăn hỗn hợp cho vịt đẻ giống cao sản

 • COMFEED 646

  COMFEED 646

  Thức ăn hỗn hợp cho vịt đẻ cao sản

 • COMFEED F620

  COMFEED F620

  Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan đẻ cao sản