Thức ăn cho vịt

 • COMFEED 641

  COMFEED 641

  Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt con từ 1- 21 ngày tuổi

 • COMFEED 641S

  COMFEED 641S

  Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt con cao sản từ 1 - 21 ngày tuổi

 • COMFEED 642

  COMFEED 642

  Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt thịt từ 21 ngày tuổi đến xuất chuồng

 • COMFEED 643

  COMFEED 643

  Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt thịt 4 tuần trước khi giết mổ

 • COMFEED 644

  COMFEED 644

  Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt đẻ giống

 • COMFEED 645

  COMFEED 645

  Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt đẻ thương phẩm

 • COMFEED 645S

  COMFEED 645S

  Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt đẻ

 • COMFEED 646

  COMFEED 646

  Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt đẻ cao sản