Thức ăn chăn nuôi

 • BIGBANG B10

  BIGBANG B10

  Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt thương phẩm 1 - 21 ngày tuổi

 • BIGBANG B11

  BIGBANG B11

  Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt thương phẩm 22 - 42 ngày tuổi

 • BIGBANG B12

  BIGBANG B12

  Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt thương phẩm 42 ngày - xuất chuồng

 • BIGBANG B15

  BIGBANG B15

  Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 15 kg - 35 kg

 • BIGBANG B15S

  BIGBANG B15S

  Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt cao sản từ 12 kg - 35 kg

 • BIGBANG B16

  BIGBANG B16

  Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 35 kg - 65 kg

 • BIGBANG B18

  BIGBANG B18

  Thức ăn hỗn hợp cho heo nái mang thai

 • BIGBANG B19

  BIGBANG B19

  Thức ăn hỗn hợp cho heo nái nuôi con

 • BIGBANG B50

  BIGBANG B50

  Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt siêu nạc từ 7 kg đến xuất chuồng

 • BIGBANG BABILAC

  BIGBANG BABILAC

  Thức ăn hỗn hợp cho heo con từ tập ăn đến 15 kg