Thức ăn chăn nuôi

 • COMFEED 210

  COMFEED 210

  Thức ăn đậm đặc cho gà thịt thương phẩm từ 1 ngày tuổi - xuất chuồng

 • COMFEED 230

  COMFEED 230

  Thức ăn đậm đặc cho gà đẻ 19 tuần tuổi - loại thải

 • COMFEED 231

  COMFEED 231

  Thức ăn đậm đặc cho gà hậu bị từ 5 tuần - 18 tuần tuổi

 • COMFEED 461

  COMFEED 461

  Thức ăn hỗn hợp cho cút hậu bị 1 ngày – 21 ngày tuổi

 • COMFEED 462

  COMFEED 462

  Thức ăn hỗn hợp cho cút đẻ

 • COMFEED 602

  COMFEED 602

  Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 15kg - 35kg

 • COMFEED 602S

  COMFEED 602S

  Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt siêu nạc từ 12 kg - 35 kg

 • COMFEED 610

  COMFEED 610

  Thức ăn hỗn hợp cho gà con siêu thịt 1 - 14 ngày tuổi

 • COMFEED 610HD

  COMFEED 610HD

  Thức ăn hỗn hợp cho gà con siêu thịt từ 1 - 10 ngày tuổi

 • COMFEED 611

  COMFEED 611

  Thức ăn hỗn hợp cho gà giò siêu thịt 15 - 28 ngày tuổi

 • COMFEED 611HD

  COMFEED 611HD

  Thức ăn hỗn hợp cho gà giò siêu thịt từ 11 ngày - 24 ngày tuổi

 • COMFEED 612

  COMFEED 612

  Thức ăn hỗn hợp cho gà siêu thịt 29 - 42 ngày tuổi

 • COMFEED 612HD

  COMFEED 612HD

  Thức ăn hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 25 - 35 ngày tuổi

 • COMFEED 613HD

  COMFEED 613HD

  Thức ăn hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 36 ngày tuổi - xuất chuồng

 • COMFEED 616

  COMFEED 616

  Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt thương phẩm 22 - 42 ngày tuổi

 • COMFEED 621

  COMFEED 621

  Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt lông màu 1 - 28 ngày tuổi

 • COMFEED 622

  COMFEED 622

  Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt lông màu 28 - 42 ngày tuổi

 • COMFEED 622X

  COMFEED 622X

  Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt lông màu 21 - 42 ngày tuổi

 • COMFEED 623

  COMFEED 623

  Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt lông màu 42 ngày - xuất chuồng

 • COMFEED 630

  COMFEED 630

  Thức ăn hỗn hợp cho gà hậu bị 1 ngày - 8 tuần tuổi