Thức ăn chăn nuôi

 • COMFEED AC1 240

  COMFEED AC1 240

  Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà đẻ Ai Cập từ 20 đến 40 tuần tuổi

 • COMFEED AC2 240

  COMFEED AC2 240

  Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà đẻ Ai Cập từ 40 tuần tuổi đến xuất chuồng

 • COMFEED F19

  COMFEED F19

  Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà thịt từ 01 - 14 ngày tuổi

 • COMFEED F20

  COMFEED F20

  Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà thịt từ 15 - 28 ngày tuổi

 • COMFEED F21

  COMFEED F21

  Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà thịt từ 29 - 42 ngày tuổi

 • COMFEED F22

  COMFEED F22

  Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà thịt từ 43 ngày tuổi đến xuất chuồng

 • COMFEED F25

  COMFEED F25

  Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà thịt nuôi bán công nghiệp từ 01 - 30 ngày tuổi

 • COMFEED F26M

  COMFEED F26M

  Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh, viên cho gà thịt nuôi bán công nghiệp từ 31 - 42 ngày tuổi

 • COMFEED F26P

  COMFEED F26P

  Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà thịt từ 20 đến 62 ngày tuổi

 • COMFEED F26V

  COMFEED F26V

  Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh, viên cho gà thịt nuôi bán công nghiệp từ 31 - 42 ngày tuổi

 • COMFEED F27M

  COMFEED F27M

  Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh, viên cho gà thịt nuôi bán công nghiệp từ 43 ngày tuổi đến xuất chuồng

 • COMFEED F27P

  COMFEED F27P

  Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà thịt từ 63 ngày tuổi đến xuất chuồng

 • COMFEED F27V

  COMFEED F27V

  Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh, viên cho gà thịt nuôi bán công nghiệp từ 43 ngày tuổi đến xuất chuồng

 • COMFEED F30

  COMFEED F30

  Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà đẻ hậu bị từ 01 ngày đến 8 tuần tuổi

 • COMFEED F31

  COMFEED F31

  Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà đẻ hậu bị từ 8 đến 18 tuần tuổi

 • COMFEED F32

  COMFEED F32

  Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà siêu trứng từ 18 tuần tuổi đến loại thải

 • COMFEED F33

  COMFEED F33

  Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà đẻ trứng từ 18 tuần tuổi đến loại thải

 • COMFEED F34

  COMFEED F34

  Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà đẻ trứng thương phẩm từ 19 tuần tuổi đến loại thải

 • COMFEED F60

  COMFEED F60

  Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt, ngan con từ 01 - 28 ngày tuổi

 • COMFEED F61

  COMFEED F61

  Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt, ngan thịt từ 29 ngày tuổi đến xuất chuồng