Tìm kiếm

Loại
Nhãn hiệu

Hiển thị 71 kết quả

COREFEED 858

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn nái mang thai, nuôi con (giống lai hoặc địa phương)

COREFEED 958

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn nái mang thai, nuôi con (giống lai hoặc địa phương)

COREFEED 968

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn nái nuôi con trước đẻ 10 ngày đến cai sữa

COMFEED F18

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn thịt từ 30 kg đến xuất chuồng

COMFEED F019

Thức ăn hỗn hợp dạng viên tạo nạc cho lợn từ 25 kg đến xuất chuồng

COMFEED F15

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho nái mang thai, đẻ (dùng cho giống lợn nái địa phương hoặc heo nái lai)