JAPFA 202

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ MỨC CHẤT LƯỢNG CÔNG BỐ
STT CHI TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH MỨC CHẤT LƯỢNG
 

1

Thời gian nuôi sống

ngày

45

 • 1

 • Thời gian nuôi sống

 • ngày

 • 45

2

Tỷ lệ nuôi sống

%

93

 • 2

 • Tỷ lệ nuôi sống

 • %

 • 93

3

Khối lượng trung bình lúc xuất bán (min, max)

kg

3,2- 3,4

 • 3

 • Khối lượng trung bình lúc xuất bán (min, max)

 • kg

 • 3,2- 3,4

4

Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng (min, max)

kg

1,75 – 1,85

 • 4

 • Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng (min, max)

 • kg

 • 1,75 – 1,85