JAPFA BROWN

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ MỨC CHẤT LƯỢNG CÔNG BỐ
STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH MỨC CHẤT LƯỢNG
 

1

Số tuần đẻ :

tuần

52

 • 1

 • Số tuần đẻ:

 • tuần

 • 52

2

Sản lượng trứng/mái/số tuần đẻ quả:

quả

294

 • 2

 • Sản lượng trứng/mái/số tuần đẻ quả:

 • quả

 • 294

3

Khối lượng trứng bình quân (min, max) g/ quả:

g

63,6

 • 3

 • Khối lượng trứng bình quân (min, max) g/ quả:

 • g

 • 63,6

4

Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng (min, max) kg:

kg

1,3

 • 4

 • Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng (min, max) kg:

 • kg

 • 1,3

5

Tỷ lệ chết, loại/ tháng %:

%

0,53

 • 5

 • Tỷ lệ chết, loại/ tháng %:

 • %

 • 0,53