Tìm kiếm

Loại
Nhãn hiệu

Hiển thị 84 kết quả

COMFEED F19

Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà thịt từ 01 - 14 ngày tuổi

COMFEED F20

Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà thịt từ 15 - 28 ngày tuổi

COMFEED F21

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà thịt từ 29 - 42 ngày tuổi

COMFEED F22

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà thịt từ 43 ngày tuổi đến xuất chuồng

COMFEED F26P

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà thịt từ 20 đến 62 ngày tuổi

COMFEED F26V

Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh, viên cho gà thịt nuôi bán công nghiệp từ 29 - 42 ngày tuổi