Thức ăn gia cầm

Japfa Việt Nam phát triển và sản xuất đến hàng trăm sản phẩm thức ăn chăn nuôi gia cầm dinh dưỡng, thích hợp với từng giai đoạn phát triển của vật nuôi, đảm bảo chất lượng cũng như đáp ứng được các tiêu chuẩn sức khỏe đề ra.

Tìm kiếm

Loại
Nhãn hiệu

Hiển thị 46 kết quả

COMFEED 641

Thức ăn hỗn hợp cho vịt con 1 - 21 ngày tuổi

COMFEED 641S

Thức ăn hỗn hợp cho vịt con cao sản 1 - 21 ngày tuổi

COMFEED 642

Thức ăn hỗn hợp cho vịt thịt 21 ngày tuổi - xuất chuồng

COMFEED 643

Thức ăn hỗn hợp cho vịt thịt 04 tuần trước khi xuất chuồng

COMFEED 644

Thức ăn hỗn hợp cho vịt đẻ giống bố mẹ

COMFEED 645

Thức ăn hỗn hợp cho vịt đẻ thương phẩm